ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

క్రమసంఖ్య. జిల్లా కోడ్ జిల్లా పేరు మండల్ కోడ్ మండలం పేరు గ్రామ కోడ్ గ్రామం పేరు
1 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595916 అలత్తూరు
2 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595915 భవానీశంకరపురం
3 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595923 చెల్లమాంబపురం
4 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595919 చిన్నయ్యగుంట
5 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595932 గాజులపెల్లూరు
6 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595937 కల్లివెట్టు
7 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595929 కనమనంబేడు
8 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595933 కాంచనపుత్తూరు
9 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595927 కటూర్
10 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595922 కొత్తపాలెం
11 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595931 కుక్కంబాకం
12 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595936 కుమార వెంకటాపురం
13 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595930 నీర్పకోట
14 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595935 నెలవోయ్
15 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595926 పల్లమల
16 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595925 పర్లపల్లె
17 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595920 పెద్దపాలవీడు
18 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595918 పుట్టేరి
19 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595938 తలారివెట్టు
20 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595928 తంగెళ్లాపురం
21 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595917 తెర్రిపాడు
22 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595924 తిమ్మభూపాలపురం
23 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595921 విజయగోపాలపురం
24 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5380 బుచ్చినాయుడు కండ్రిగ 595934 పశ్చిమ వారత్తూరు
25 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596032 ఆగరాల
26 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596021 ఆరెపల్లె
27 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596016 భీమవరం
28 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596031 చంద్రగిరి
29 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596018 చిన్న రామ పురం
30 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596030 చింతగుంట
31 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596038 డోర్నకంబాల
32 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596034 ఇతేపల్లె
33 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596036 కల్రోడ్పల్లె
34 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596017 కొండ్రెడ్డి ఖండ్రిగ
35 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596023 కోటలా
36 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596033 మామండూరు
37 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596026 మిట్టపాలెం
38 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596035 ముంగిలిపట్టుకోతపల్లె
39 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596022 నాగపట్ల
40 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596025 నరసింగ పురం
41 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596037 పనపాకం
42 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596020 పుల్లయ్యగారి పల్లె
43 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596024 రామిరెడ్డి పల్లె
44 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596027 రెడ్డివారిపల్లె
45 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596029 సానంబట్ల
46 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596019 శేష పురం
47 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5384 చంద్రగిరి 596028 తొండవాడ
48 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596047 భాకరాపేట
49 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596044 చట్టేవారిపాలెం
50 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596041 చిన్నగొట్టి గల్లు
51 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596045 చిట్టెచెర్ల
52 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596046 దేవరకొండ
53 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596043 దిగువురు
54 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596039 కోటబైలు
55 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596040 రంగన్నగారి గడ్డ
56 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596042 తిప్పిరెడ్డిగారిపల్లె
57 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5385 చిన్నగొట్టిగల్లు 596048 యెగువూరు
58 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596347 బైటకోడియంబేడు
59 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596339 బీర కుప్పం
60 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596341 కడివేడు
61 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596344 కలంజేరి
62 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596348 కరణి
63 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596343 కృష్ణాపురం
64 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596345 నాగలాపురం
65 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596338 సదాశివ శంకరపురం
66 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596349 సురుటుపల్లె
67 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596340 త్రిపురాంతకపురం కోట
68 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596342 వెల్లూరు
69 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5403 నాగలాపురం 596346 వెంబకం
70 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596286 అరణ్యం ఖండ్రిగ
71 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596281 భీమునిచెరువు
72 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596285 బొప్ప రాజు పాలెం
73 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596283 దిగువకనకం పాలెం
74 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596276 ఎరికంబట్టు
75 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596282 ఇప్పమ్ తంగల్
76 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596275 కళ్యాణపురం
77 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596284 కాసిమిట్టా
78 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596279 కీలాగరం
79 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596274 కొండలచెరువు
80 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596289 నారాయణవనం (సిటి)
81 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596288 పాలమంగళం దక్షిణ
82 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596280 సముదాయం
83 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596277 తిరువత్యం
84 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596287 తుంబూరు
85 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5400 నారాయణవనం 596278 వెంకట కృష్ణ పాలెం
86 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596202 అచ్చమ్మ అగ్రహారం
87 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596199 అదేనపల్లె
88 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596196 దామలచెరువు
89 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596198 గడంకి
90 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596193 గానుగపెంట
91 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596195 గోర్పాడు
92 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596192 మద్దినాయనిపల్లె
93 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596191 మొగరాల
94 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596200 నాగమ్మ అగ్రహారం
95 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596201 ఒడ్డేపల్లె
96 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596188 పడిపుట్లబయలు
97 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596197 పాకాల
98 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596194 పెద్ద రామాపురం
99 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596189 తోటతిమ్మయ్య పల్లె
100 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5396 పాకాల 596190 వల్లివేడు
101 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596296 అప్పంబట్టు
102 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596305 చిలమత్తూరు @ బంగాళ
103 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596303 కరూరు @ కృష్ణగిరి
104 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596291 కీలపూడి
105 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596290 ముదియూర్
106 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596298 నీర్వోయ్
107 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596292 పిచ్చటూర్
108 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596304 పులికొండరం
109 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596302 పులిపాడు @గోవర్ధనగిరి
110 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596295 రాజానగరం
111 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596294 రామగిరి
112 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596300 రామాపురం
113 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596293 రెప్పలపట్టు
114 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596306 షంషీర్ బహదూర్ పేట
115 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596301 శివగిరి
116 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596297 వేలూరు
117 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5401 పిచ్చటూర్ 596299 వెంగళత్తూరు
133 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596248 అనుపల్లె
134 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596238 బ్రాహ్మణకాల్వ
135 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596249 చిత్తత్తూరు కాలే పల్లె
136 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596235 చుట్టగుంట రామాపురం
137 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596244 గంగిరెడ్డి పల్లె
138 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596240 కమ్మపల్లె
139 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596237 కట్టకింద వెంకటాపురం
140 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596250 కుప్పంబదూర్
141 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596236 నడవలూరు
142 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596243 నెన్నూరు
143 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596247 నేత కుప్పం
144 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596245 ప్రసన్న వెంక టేశ్వర పురం
145 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596239 రావిళ్లవారిపల్లె
146 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596251 రాయల్ చెరువు
147 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596246 సంజీవరాయ పురం
148 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596242 సేవోకాల్వ
149 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5398 రామచంద్రపురం 596241 సొరకాయలపాలెం
150 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595759 అడుసుపాలెం
151 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595771 అమ్మవారిపట్టెడ
152 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595749 అనగుంట
153 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595754 అన్నసామిపల్లె
154 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595772 అత్తూరు
155 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595742 బాలుపల్లె
156 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595747 ధర్మాపురం ఖండ్రిగ
157 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595757 ఎలమండ్యం
158 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595744 ఎర్రగుంట
159 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595755 ఎర్రమారెడ్డిపాలెం
160 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595765 గాజులమండ్యం
161 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595762 జీపాలెం
162 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595752 కరకంబాడి (గ్రామీణ)
163 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595758 కొత్తపాలెం
164 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595767 కొట్రమంగళం
165 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595761 కృష్ణయ్య కాల్వ
166 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595745 కృష్ణాపురం
167 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595760 కురుకాల్వ
168 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595743 మామండూరు
169 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595770 మొలగమూడి
170 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595763 నల్లపాలెం
171 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595751 రేణిగుంట అగ్రహారం
172 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595773 రేణిగుంట (సిటి)
173 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595748 ఆర్. మల్లవరం
174 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595766 సంజీవరాయనిపట్టెడ
175 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595746 శ్రీనివాసౌదాసిపురం
176 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595769 సూరప్పకాశం
177 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595768 తాండ్లం
178 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595764 తాతయ్య కాల్వ
179 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595756 తుకివాకం (గ్రామీణ)
180 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595750 వెదుళ్లచెరువు
181 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5376 రేణిగుంట 595753 వెంకటాపురం
182 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596332 అంబకం
183 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596315 అప్పయ్యపాలెం
184 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596317 అరూర్
185 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596314 చెంగంబాకం
186 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596312 చెరివి
187 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596321 చిన్న ఈటివాకం
188 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596324 దళవాయి అగ్రహారం
189 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596329 దాసుకుప్పం
190 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596313 గొల్లవారిపాలెం
191 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596318 ఇరుగులం
192 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596337 కదిర్వేడు
193 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596328 కన్నవరం
194 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596319 కొల్లడం
195 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596322 కొత్తమరికుప్పం
196 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596327 మదనంబేడు
197 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596334 మదనమ్జేరి
198 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596311 మదనపాలెం
199 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596316 మల్లవారిపాలెం
200 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596323 నరసరాజు అగ్రహారం
201 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596320 పెద్ద ఈటివాకం
202 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596331 పెదుకుప్పం
203 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596335 పేరడం
204 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596307 ప్రవెలవర్మేశ్వరపురం
205 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596308 రాజగోపాలపురం
206 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596310 రాళ్లకుప్పం
207 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596325 సత్యవేడు
208 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596330 సెన్నెరి
209 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596336 సిరునాంబదూర్
210 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596333 తొండుకూలి
211 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596309 వానల్లోర్
212 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5402 సత్యవేడు 596326 వెంకటరాజు ఖండ్రిగ
213 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595845 అక్కుర్తి
214 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595816 అమ్మచెరువు
215 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595857 అమ్మపాలెం
216 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595839 అనంతపద్మనాభ పురం
217 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595855 అప్పలాయగుంట
218 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595854 అరవకొత్తూరు
219 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595826 బహదూర్ వెంకటాపురం
220 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595814 భీమవరం
221 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595843 బోదావారిపల్లె
222 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595868 బొక్కసం పాలెం
223 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595824 బ్రాహ్మణపల్లె
224 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595867 చల్లపాలెం
225 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595863 చెర్లపల్లె
226 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595862 చెర్లోపల్లె వ్యవసాయపు ఖండ్రిగ
227 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595848 చెరుకులపాడు
228 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595856 చుక్కలనిదిగల్లు
229 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595860 దిగువవీధి
230 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595861 ఎగువవీధి
231 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595815 ఎంపేడు
232 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595842 ఎర్రగుడిపాడు
233 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595825 గొల్లపల్లె @ వెంకటాపురం
234 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595811 గోవిందరావుపల్లె
235 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595850 గుంటకిందపల్లె
236 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595810 ఇనగలూరు
237 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595820 కలవగుంట
238 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595847 కమ్మకొత్తూరు
239 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595864 కాపుగున్నేరి
240 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595831 కోనేరుగుంట
241 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595808 కొత్తపల్లె చింతల
242 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595828 కొత్తూరు @ చెల్లమాంబాపురం
243 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595830 కుంటిపూడి
244 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595834 మడమల
245 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595851 మద్దిలేడు
246 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595818 మంగళగుంట
247 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595840 మంగళపురి
248 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595809 మన్నవరం
249 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595865 మర్రిమాకులచేను ఖండ్రిగ
250 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595822 మేలచూర్
251 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595841 ముచ్చివోలు
252 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595838 ముద్దుముడి
253 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595827 మూర్తి పాలెం
254 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595849 నారాయణపురం
255 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595837 ఓబులాయపల్లె
256 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595853 పానగల్లు (గ్రామీణ)
257 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595823 పాపనపల్లె
258 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595817 పాతగుంట
259 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595846 పెనుబాక
260 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595813 పోలి
261 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595858 పుల్లారెడ్డి ఖండ్రిగ
262 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595866 రాచగున్నేరి
263 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595870 రామలింగ పురం
264 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595829 రామానుజ పల్లె
265 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595873 రామాపురం
266 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595836 రెడ్డిపల్లె
267 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595872 సహస్రలింగేశ్వర పురం
268 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 930528 శ్రీకాళహస్తి
269 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595869 సుబ్బానాయుడు -ఖండ్రిగ
270 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595859 తొండమనాడు
271 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595844 ఉడమలపాడు
272 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595852 ఊరందూరు
273 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595832 వాగవేడు
274 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595812 వాంపల్లె
275 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595871 వేదం
276 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595819 వెలంపాడు
277 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595835 వేలవేడు
278 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595833 వెంగళం పల్లె @ ఎండ్రపల్లె
279 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5378 శ్రీకాళహస్తి 595821 యార్లపూడి
280 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595740 అవిలాల (సిటి)
281 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595737 బ్రాహ్మణ పట్టు
282 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 911843 BTR కాలనీ
283 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595738 చెర్లోపల్లె (సిటి)
284 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595720 చిగురువాడ ఉత్తర ఖండ్రిగ
285 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595721 చిగురువాడ దక్షిణ ఖండ్రిగ
286 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595729 దామినేడు
287 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595722 దుర్గా సముద్రం
288 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595718 గొల్లపల్లె
289 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595715 కాలూరు
290 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595736 కొత్తూరు
291 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595723 కుంట్రపాకం
292 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595725 కుపు చంద్ర పేట
293 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595727 మల్లం గుంట
294 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595714 మల్లవరం
295 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595731 ముండ్లపూడి
296 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 910049 ముత్యాలరెడ్డిపల్లి
297 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595724 నల్లమాని కాల్వ
298 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595730 పాడి
299 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595716 పైడి పల్లె
300 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595735 పానకం
301 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595717 పథ కాల్వ
302 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595739 పేరూర్ (సిటి)
303 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595713 పూడిపట్ల
304 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595726 రామానుజ పల్లె
305 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595732 తనపల్లె
306 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595719 తుమ్మల గుంట (భాగం)
307 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595741 తిరుచానూరు (సిటి)
308 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595728 వేదాంత పురం
309 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595734 వేమూరు
310 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5375 తిరుపతి (గ్రామీణ) 595733 యోగిమల్వరం
311 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5383 తిరుపతి (అర్బన్) 596012 అక్కరంపల్లె (సిటి)
312 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5383 తిరుపతి (అర్బన్) 596009 చెన్నయ్యగుంట
313 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5383 తిరుపతి (అర్బన్) 596008 కొంకచెన్నయ్యగుంట
314 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5383 తిరుపతి (అర్బన్) 596013 మంగళం (సిటి)
315 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5383 తిరుపతి (అర్బన్) 596014 సెట్టిపల్లె (వొజి )
316 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5383 తిరుపతి (అర్బన్) 596015 తిమ్మినాయుడుపల్లె (వొజి )
317 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5383 తిరుపతి (అర్బన్) 596010 తిరుమల (సిటి)
318 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5383 తిరుపతి (అర్బన్) 596011 తిరుపతి  (సిటి)
319 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596272 అలిమేలు మంగ పురం
320 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596268 అయ్యన్నగారిపల్లె
321 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596256 కదిరిమంగళం
322 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596257 కల్లూరు
323 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596254 కాయం
324 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596255 కె.జి.ఖండ్రిగ
325 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596252 పాచికాల్వ
326 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596261 పదిరేడు
327 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596262 పదిరేడు అరణ్యం
328 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596253 పత్తిపుత్తూరు
329 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596265 పూడి
330 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596263 రామసముద్రం
331 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596270 సీతమ్మ అగ్రహారం
332 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596269 సీతారామ పురం
333 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596273 శ్రీ బొమ్మరాజు పురం
334 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596260 శ్రీనివాసపురం
335 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596271 ఎస్ వి. పురం
336 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596258 టి.సి.అగ్రహారం
337 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596259 తాట్నేరి
338 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596267 తిరుమండ్యం
339 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596264 వడమల
340 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5399 వడమాలపేట 596266 వేమాపురం
341 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595800 ఆరుగొర్ల ఖండ్రిగ
342 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595807 చెల్లూరు
343 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595784 చిందేపల్లె
344 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595792 చిన్నజిమేడు
345 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595775 చింతలపాలెం
346 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595780 దుర్గిపేరి
347 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595806 గుడిమల్లం
348 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595790 ఇసుకతగెలి
349 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595797 కందడు
350 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595778 కాట్రకాయలగుంట
351 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595793 కోబాక
352 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595781 కృష్ణంపల్లె
353 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595801 మాధవమాల
354 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595798 మహంకాళిదేవిపుత్తూరు
355 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595794 మన్నసముద్రం
356 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595785 మేర్లపాక
357 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595795 మోదుగులపాలెం
358 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595799 మునగలపాలెం
359 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595796 ముసలిపేడు
360 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595782 నాచనేరి
361 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595783 నాగంపల్లె
362 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595777 పగలి
363 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595774 పల్లం
364 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595776 పంగుర్
365 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595791 పాతవీరపురం
366 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595789 పెద్దంజిమేడు
367 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595803 పెన్నాగడము
368 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595804 పెనుమల్లం
369 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595787 సీతారాంపేట
370 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595779 శ్రీనివాసపురం
371 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595805 వెదుళ్ల చెరువు
372 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595788 వెంకటాపురం
373 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595802 వికృతమాల
374 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5377 ఏర్పేడు 595786 ఏర్పేడు
375 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595706 బోదేవాండ్లపల్లె
376 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595712 చింతకుంట
377 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595704 ఎల్లమంద
378 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595711 కమలయ్యవారిపల్లె
379 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595707 నెరబైలు
380 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595708 ఉదయమాణిక్యం
381 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595709 ఉదయమాణిక్యం అగ్రహారం
382 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595703 ఉస్థికాయలపెంట
383 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595705 వెంకటరామరాజుపురం
384 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 5374 యర్రావారిపాలెం 595710 యర్రావారిపాలెం
385 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 30 వెంకటాచలం 25 వెంకటాచలం
386 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 1 అక్కంపేట
387 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 2 బద్దెవోలు
388 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 3 బండేపల్లి
389 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 4 చెర్లోపల్లి
390 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 5 చెర్కుముడి
391 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 6 గురువిందపూడి
392 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 7 జట్లకొండూరు
393 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 8 కాగితాలపూరు
394 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 9 కట్టువపల్లి
395 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 10 కొలనకుదురు
396 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 11 కొమ్మలపూడి
397 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 12 లక్ష్మీనరసింహ పురం
398 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 13 మడమనూరు
399 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 14 మనుబోలు
400 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 15 పిదురు
401 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 16 పిడూరుపాలెం
402 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 17 వడ్లపూడి
403 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 18 వీరంపల్లి
404 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 31 మనుబోలు 19 వెంకన్నపాలెం
405 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 1 అయ్యవారిపాలెం
406 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 2 చెన్నూరు
407 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 3 దివిపాలెం
408 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 4 కందలి
409 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 5 కాండ్రా
410 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 6 కొమ్మనేటూరు
411 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 7 కొండగుంట
412 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 8 కుందకూర్
413 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 9 మంగళాపూర్
414 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 10 మేకనూరు
415 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 11 మిట్టాత్మకూర్
416 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 12 నెల్లటూరు
417 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 13 నెర్నూర్
418 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 14 పగడాలపల్లి
419 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 15 పలిచెర్ల
420 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 16 పోటుపాలెం
421 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 17 రామలింగాపురం
422 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 18 సంతదాసుపల్లి
423 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 19 తిమ్మసముద్రం
424 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 20 తిప్పవరప్పాడు
425 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 21 వెడిచెర్ల
426 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 22 వెండోడు
427 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 32 గూడూరు 23 విందూర్
428 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 1 అనంతమడుగు
429 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 2 చాగనం రాజుపాలెం
430 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 3 చాగనం
431 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 4 చీకవోలు
432 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 5 దేవరవేమూరు
433 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 6 GB వనం
434 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 7 గ్రిద్దలూరు
435 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 8 గులిచెర్ల
436 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 9 జోగిపల్లి
437 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 10 కలిచేడు
438 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 11 కెజిఆర్ పాలెం
439 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 12 కొమ్మిపాడు
440 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 13 కృష్ణారెడ్డి పల్లి
441 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 14 లింగనపాలెం
442 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 15 లింగసముద్రం
443 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 16 మలిచేడు
444 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 17 మర్లపూడి
445 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 18 పాలూరు
446 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 19 పెరుమాళ్లపాడు
447 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 20 పొక్కండల
448 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 21 పోతేగుంట
449 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 22 రాగన రామాపురం
450 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 23 రామసాగరం
451 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 24 RYG పాలెం
452 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 25 సైదాపురం
453 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 26 తిప్పిరెడ్డి పల్లి
454 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 27 తోచం
455 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 28 తుమ్మల తలుపురు
456 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 29 తురిమెర్ల
457 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 30 ఉటుకూరు
458 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 33 సైదాపురం 31 వేములచేడు
459 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 1 ఆల్తూరుపాడు
460 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 2 అముదురు
461 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 3 చాపలపల్లి
462 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 4 డి.ఉప్పరపల్లి
463 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 5 డి.వడ్డిపల్లి
464 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 6 దగ్గవోలు
465 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 7 డక్కిలి
466 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 8 దండవోలు
467 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 9 దేవులపల్లి
468 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 10 కె.బి.పల్లి
469 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 11 లింగసముద్రం
470 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 12 మాధవాయపాలెం
471 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 13 మర్లగుంట
472 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 14 మాటుమడుగు
473 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 15 మోపూర్
474 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 16 మోపూర్ వెల్లంపల్లి
475 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 17 నడింపల్లి
476 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 18 నాగవోలు
477 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 19 పలుగోడు
478 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 20 పాతనాలపాడు
479 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 21 సంగనపల్లి
480 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 22 శ్రీపురం
481 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 23 తీర్థంపాడు
482 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 24 VKY.సముద్రం
483 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 25 దేవుడు వెల్లంపల్లి
484 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 26 వెలికల్లు
485 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 34 డక్కిలి 27 వెంబులూరు
486 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 1 అమ్మపాలెం
487 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 2 చిన్నన్నపేట
488 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 3 కలవలపూడి
489 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 4 పాలెంకోట
490 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 5 పంజామ్
491 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 6 పాపమాంబపురం
492 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 7 పరవోలు
493 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 8 సిద్దవరం
494 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 9 సోమసానిగుంట
495 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 10 ఉప్పరపల్లి కె
496 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 11 యాతలూరు
497 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 12 చిలకంపాడు
498 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 13 చింతగుంట
499 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 14 జంగాలపల్లి
500 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 15 కలపాడు
501 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 16 కుర్జగుంట
502 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 17 లాలాపేట్
503 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 18 మొగలగుంట
504 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 19 పెట్లూరు
505 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 35 వెంకటగిరి 20 వలివేడు
506 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 1 అలిమిలి
507 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 2 బాలాయపల్లి
508 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 3 భైరవరం
509 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 4 చిలమనూరు
510 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 5 గొట్టికాదు
511 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 6 హస్తకవేరి
512 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 7 జయంపు
513 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 8 కడగుంట
514 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 9 కలగండ
515 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 10 కామకూరు
516 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 11 కాట్రగుంట
517 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 12 కయ్యూరు
518 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 13 కోటంబేడు
519 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 14 మన్నూరు
520 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 15 నిడిగల్లు
521 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 16 నిందలి
522 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 17 పాకపూడి
523 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 18 పల్లిపాడు
524 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 19 పెరిమిడి
525 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 20 పిగిల్మ్
526 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 21 సంగవరం
527 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 22 సిద్దగుంట
528 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 23 ఉట్లపల్లి
529 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 36 బాలయపల్లి 24 వెంగమాంబపురం
530 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 1 అరిమేనిపాడు
531 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 2 అతివరం
532 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 3 భట్లకానుపూరు
533 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 4 భువనగిరి పాలెం
534 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 5 చిల్లమానుచేను
535 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 6 గ్రద్దగుంట
536 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 7 గుర్రంకొండ
537 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 8 ఇనుగుంట
538 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 9 కరబల్లవోలు
539 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 10 కొండవల్లిపాడు
540 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 11 కొత్త చెరువు
541 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 12 కుండం
542 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 13 కురుగొండ
543 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 14 మాచవరం
544 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 15 మనమాల
545 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 16 మనావళి
546 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 17 ముమ్మాయ పాలెం
547 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 18 నెమళ్లపూడి
548 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 19 ఓజిలి
549 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 20 పెదపరియా
550 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 21 పున్నేపల్లి
551 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 22 రాచపాలెం
552 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 23 రావిపాడు
553 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 24 సాగుటూరు
554 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 25 తిరుమలపూడి
555 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 37 ఓజిలి 26 వెంకటరెడ్డి పాలెం
556 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 1 అన్నంబక
557 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 2 బల్లవోలు
558 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 3 బుదనం
559 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 4 చెడిమాల
560 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 5 చిల్లకూరు
561 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 6 చింతవరం
562 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 7 తూర్పు కనుపూరు
563 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 8 ఎగువరాజుపాలెం
564 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 9 కడివేడు
565 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 10 కలవకొండ
566 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 11 కమ్మవారిపాలెం
567 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 12 లింగవరం
568 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 13 మన్నెగుంట
569 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 14 మోమిడి
570 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 15 ముత్యాలపాడు
571 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 16 ఎన్ఆర్ పల్లి
572 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 17 ఓడూరు
573 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 18 పలిచెర్లవారిపాలెం
574 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 19 పల్లమల
575 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 20 పొన్నవోలు
576 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 21 తమ్మినపట్నం
577 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 22 తీపనూరు
578 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 23 తిక్కవరం
579 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 24 తిమ్మనగారిపాలెం
580 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 25 తిప్పగుంటపాలెం
581 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 26 తొణుకుమాల
582 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 27 ఉడతవారిపాలెం
583 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 28 వల్లిపేడు
584 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 29 వరగాలి
585 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 30 వెల్లపాలెం
586 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 38 చిల్లకూరు 31 యేరూరు
587 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 1 అల్లంపాడు
588 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 2 చెందోడు
589 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 3 చిట్టేడు
590 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 4 గూడాలి
591 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 5 జరుగుమల్లి
592 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 6 కర్లపూడి
593 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 7 కేశవ్రం
594 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 8 కొక్కుపాడు
595 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 9 కోట
596 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 10 కొత్తపట్నం
597 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 11 మద్దాలి
598 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 12 NP కొత్తపాలెం
599 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 13 పుచ్చలపల్లి
600 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 14 రుద్రవరం
601 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 15 సిద్దవ్రం
602 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 16 తిమ్మనాయుడుపాలెం
603 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 17 తిన్నెలపూడి
604 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 18 ఉనుగుంటపాలెం
605 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 19 ఉత్తమనెల్లూరు
606 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 20 వంజివాక
607 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 39 కోట 21 వెంకన్నపాలెం
608 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 1 బాలిరెడ్డిపాలెం
609 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 2 దుగ్గరాజపట్నం
610 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 3 జమీనకోతపాలెం
611 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 4 జువ్వినట్టు
612 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 5 కల్లూరు
613 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 6 కొండాపురం
614 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 7 కొండూరు
615 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 8 మొలగనూరు
616 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 9 ముత్తెంబాక
617 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 10 నెల్లిపూడి
618 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 11 నిడిగుర్తి
619 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 12 పుదిరాయదొరువు
620 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 13 రావిగుంటపాలెం
621 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 14 రెడ్డిపాలెం బిట్ II
622 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 15 కాశీపురం
623 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 16 తిరుమూరు
624 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 17 వాకాడు
625 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 18 వాలమేడు
626 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 40 వాకాడు 19 యరగటిపల్లి
627 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 1 అల్లెటిపాడు
628 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 2 అరవపాలెం
629 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 3 అరూరు
630 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 4 బి.జి.కె. పాలెం
631 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 5 చిల్లమూరు
632 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 6 చిట్టమూరు
633 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 7 ఈశ్వరవక
634 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 8 గుణపాడు
635 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 9 గుణపాటిపాలెం
636 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 10 జె.కె.పల్లి
637 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 11 కోగిలి
638 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 12 మల్లం
639 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 13 మెట్టు
640 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 14 మొల్లకలపూడి
641 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 15 ఉత్తర వర్తూరు
642 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 16 పల్లంపర్తి
643 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 17 పెళ్లకూరు
644 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 18 రంగనాధపురం
645 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 19 తాడిమేడు
646 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 20 ఉప్పలమర్తి
647 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 21 యాకసిరి
648 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 22 యల్లసిరి
649 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 41 చిట్టమూరు 23 యెల్లూరు
650 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 1 అన్నేడు
651 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 2 అరవపేరిమిడి
652 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 3 భీమవరం
653 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 4 చిగురుపాడు
654 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 5 చిలమత్తూరు
655 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 6 ద్వారకాపురం
656 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 7 గొట్టిప్రోలు
657 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 8 జువ్వలపాలెం
658 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 9 కల్లిపేడు
659 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 10 కాపులూరు
660 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 11 కూచివాడ
661 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 12 మర్లపల్లి
662 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 13 మేనకూరు
663 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 14 పండ్లూరు
664 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 15 పుడేరు
665 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 16 పూడూరు
666 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 17 తిమ్మజికండ్రిగ
667 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 42 నైడుపేట్ 18 విన్నమాల
668 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 1 అంకవోలు
669 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 2 అర్ధమాల
670 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 3 బంగారమ్మపేట
671 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 4 చెన్నపనాయుడుపేట
672 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 5 చావలి
673 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 6 చెంబేడు
674 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 7 చిల్లకూరు
675 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 8 చింతపూడి
676 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 9 జీలపటూరు
677 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 10 కలవకూర్
678 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 11 కానూరు
679 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 12 కొత్తూరు
680 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 13 ముమ్మారెడ్డిగుంట
681 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 14 నందిమల
682 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 15 నెల్లుబల్లి
683 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 16 పాలచూరు
684 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 17 పెళ్లకూరు
685 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 18 పెన్నేపల్లి
686 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 19 పుల్లూరు
687 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 20 పునబాక
688 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 21 రావులపాడు
689 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 22 రోసనూర్
690 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 23 సిరసనంబేడు
691 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 43 పెళ్లకూర్ 24 తాళ్వాయిపాడు
692 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 1 అక్కరపాక
693 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 2 అనేపూడి
694 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 3 బుదురు
695 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 4 కల్లూరు
696 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 5 కొత్తపల్లి
697 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 6 మీజూరు
698 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 7 మినమానముడి
699 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 8 మోదుగులపాలెం
700 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 9 నేలబల్లి
701 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 10 నేలపట్టు
702 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 11 నెల్లూరుపల్లి
703 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 12 పోలిరెడ్డిపాలెం
704 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 13 పూలతోట
705 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 14 సింగనలత్తూరు
706 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 15 శ్రీధనమల్లి
707 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 16 తాల్లంపాడు
708 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 17 తనయాలి
709 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 18 తొగరముడి
710 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 19 ఉచ్చురు
711 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 20 వెదురుపట్టు
712 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 21 వేణుంబక
713 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 44 దొరవారిసత్రం 22 యేకొల్లు
714 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 1 అబాకా
715 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 2 దామనెల్లూరు
716 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 3 దామరాయి
717 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 4 గోపాల్‌రెడ్డి పాలెం
718 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 5 ఇల్లుపూరు
719 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 6 KCN గుంట
720 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 7 కడపట్రా
721 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 8 కోరిడి
722 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 9 కోటపోలూరు
723 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 10 కుదిరి
724 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 11 మంగనెల్లూరు
725 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 12 మంగళంపాడు
726 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 13 మన్నెముతేరి
727 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 14 మఠకముడి
728 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 15 ఎన్.వి.కండ్రిగ
729 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 16 సామంతమల్లం
730 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 17 సుగ్గుపల్లి
731 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 18 ఉగ్గుముడి
732 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 45 సూళ్లూరుపేట 19 వెలగలపొన్నూరు
733 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 1 అందగుండాల
734 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 2 బి.వి.పాలెం
735 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 3 చెనిగుంట
736 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 4 గ్రద్దగుంట
737 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 5 ఇరకం
738 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 6 కదలూరు
739 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 7 కారిజాత
740 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 8 కరూరు
741 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 9 తడకండ్రిగ
742 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 10 కొండూరు
743 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 11 మంబట్టు
744 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 12 పెరియవట్టు
745 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 13 పూడి
746 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 14 రామాపురం
747 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 15 తడ
748 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 16 వాటంబేడు
749 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 17 వేనాడు
750 503 శ్రీ బాలాజీ జిల్లా 46 టాడా 18 వెండ్లూరుపాడు