ముగించు

చరిత్ర

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగినప్పుడు 2022 ఏప్రిల్ 4న తిరుపతి జిల్లా తూర్పు నుండి కొంత భాగం నుండి చిత్తూరు జిల్లా మరియు తూర్పు నుండి కొంత భాగం SPSR నెల్లూరు జిల్లా ఏర్పడింది.